Biuletyn Informacji Publicznej Przetważanie danych osobowych - Przetwarzanie danych osobowych - Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Ostatnia aktualizacja strony: 11.01.2019, 14:44

Przetwarzanie danych osobowych

Wtorek, 29 maja 2018

Przetważanie danych osobowych

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej "RODO"). W związku z powyższym prosimy zapoznać się z podanymi niżej informacjami:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Nowodworskiej 60, 59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124337, o kapitale zakładowym 17.618.020,00 zł, NIP 691-020-39-67, REGON 390081536, tel. 76/ 856 63 50, fax 76/ 856 63 55, e-mail biuro@lpgk.pl.


Inspektor ochrony danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt mailowy: iod@lpgk.pl lub telefoniczny: 76/ 856 63 50 wew. 235


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1. w następujących celach:

  • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług),
  • wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym,
  • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę,
  • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę,
  • dochodzenie roszczeń,
  • archiwizacja,
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce.

Okres przechowywania danych osobowych:

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności kodeksu cywilnego, przepisów podatkowych, rachunkowych oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.


Odbiorcy danych:

Odbiorcą danych osobowych mogą być: firmy zajmujące się obsługą informatyczną LPGK Sp. z o.o., obsługą prawna, operatorzy pocztowi.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach informatycznych jednakże nie będzie występowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.


Prawo dostępu do danych osobowych:

Każdy posiada prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania od administratora potwierdzenia o przetwarzaniu danych, uzyskania do nich dostępu oraz informacji na podstawie art. 15 RODO,

- do sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO,

- do usunięcia danych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane lub zachodzi inna okoliczność wskazana w art. 17RODO,

- do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

- do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art.21 RODO.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metadane

Data wytworzenia : 25.05.2018
Data publikacji : 29.05.2018
Data modyfikacji : 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Miękus
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Myszkowska Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Myszkowska
©2006-2019 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL